Zákon o Habsburcích (tzv. Habsburský zákon - Habsburger-Gesetz) - 3. dubna 1919

09.08.2015 11:47

„Národní shromáždění se usneslo:

Část první

§ 1  Všechna panovnická práva a další výsady domu Habsbursko-Lotrinského a všech členů tohoto domu jsou v Německém Rakousku navždy zrušeny. Smlouvy přiznávající panovnická práva nad územím státu Německé Rakousko jsou neplatné.

§ 2  V zájmu bezpečnosti republiky jsou bývalí nositelé koruny a ostatní členové domu Habsbursko-Lotrinského, pokud se výslovně nezřekli své příslušnosti k tomuto domu a všech z této příslušnosti vyplývajících nároků země. Rozhodnutí o tom, zda určité prohlášení lze považovat v tomto smyslu za dostatečné, přísluší vládě v součinnosti s hlavním výborem Národního shromáždění.

§ 3  Zakazuje se používání titulů a oslovení, které jsou v rozporu s určeními § 1. Přísahy dané císaři jakožto hlavě státu nejsou zavazující.

§ 4  V republice Německé Rakousko je zrušeno veškeré knížecí právo.

 

Část druhá

§ 5  Republika Německé Rakousko je vlastníkem veškerého na jejím území se nacházejícího movitého i nemovitého majetku, který patřil dvoru a dříve panujícímu domu nebo některé jeho odnoži.

§ 6  Za majetek dvora se považuje majetek, který byl dosud spravován dvorními štáby a jejich úřady, pokud to není majetek dříve patřící panujícímu domu nebo některé jeho odnoži nebo pokud nejde prokazatelně o osobní, soukromý majetek. (...)

§ 9  Tento zákon nabývá platnosti dnem zveřejnění.

            Podepsáni: Seitz, Renner, Schumpeter, Hanusch“

 

Literatura: DEMMERLE, E. Císař Karel I.: blaze těm, kdo působí pokoj. Praha 2006. 177 s.