Armádní přísaha císaři Františku Josefovi

29.11.2016 10:35

Na rozdíl od politického života, kde musel císař ustoupit tendencím liberalizačním, za jejichž účelem vydal také Únorovou a později Prosincovou ústavu, ve vojsku byl stále vrchním velitelem jen on. Projevovalo se to v přísaze jeho vojáků, kteří nepřísahali věrnost státu, ale věrnost osobě panovníka. Zde pro ilustraci uvádíme znění přísahy:

 

Přísaháme slavně Bohu Všemohoucímu, že budeme Jeho Apoštolskému Veličenstvu, svému nejjasnějšímu knížeti a pánu Františkovi Josefovi Prvnímu z Boží milosti císaři rakouskému, králi českému atd. a apoštolskému králi uherskému věrni a poslušni, že budeme také generálův Jeho Veličenstva a vůbec všech svých představených a vyšších poslouchati, je ctíti a chrániti, jejich nařízení a rozkazů ve všech službách plniti, proti každému nepříteli, buď on kdo buď a kdekoliv toho požádá vůle Jeho císařského a královského Veličenstva, na vodě a na zemi, ve dne i v noci, v bitvách, útocích, zápasech i v jakýchkoliv jiných podnicích vůbec, na každém místě, každého času, při každé příležitosti udatně zmužile bojovati, že svých vojsk, praporů, korouhví a děl nikdy neopustíme, s nepřítelem nikdy ani v nejmenší srozumění nevejdeme, vždy tak se chovati budeme, jak toho vojenské zákony žádají a hodným vojákům přísluší, a tímto způsobem že chceme se ctí žíti a zemříti; tak nám dopomáhej Bůh. Amen!

 

Literatura: RAK, J. Zachovej nám, Hospodine: Češi v Rakouském císařství 1804-1918. Praha 2013. 219 s.