8. 4. 1848 - Kabinetní list rakouského císaře Ferdinanda I.

26.02.2016 18:06

            Milý Pane z Pillersdorffů!

            Abych dal Svým věrným Pražanům opětný důkaz Svého upřímného a otcovského o zem smýšlení a Své péče o blaho království Českého, ukládám vám, abyste vyslancům cestou přiměřenou k žádosti mně podané oznámil, jakž následuje:

 

1/         Národnost česká budiž položena za základ tak, že se česká řeč ve všech větvích státní správy a veřejného vyučování s řečí německou v úplnou rovnost staví.

 

2/         K prvnímu Českému sněmu, který se co nejdříve vypíše, buďtež povoláni všickni stavové země. Shromáždění toto budiž sestaveno ze zástupců národu, zvolených na základě takovém, aby skrze ně všecky důležitosti zemské rovnou měrou byly opatřeny a co možná nejvíce občanů mohlo voliti i voleno býti: ono má míti právo, o všech věcech zemských raditi se a rozhodovati.

            Pročež povoluji k opakované prosbě nynějších žadatelů, aby Českého sněmu nejprvé příštího následující zástupcové byli účastni:

            a) Všickni, kdožkoli posud právo měli k sněmu přicházeti, toliko že nastoupí vzhledem měst královských ta změna, že voliti má

            b) královské hlavní město Praha dvanácte zástupců ze stavu městského, každé pak z ostatních královských měst tohoto království alelspoň jednoho,

            c) každé jiné město venkovské, mající nejméně 4000 duší rovněž jednoho poslance;

            d) má-li které město venkovské 8000 obyvatelů aneb více, může k sněmu Českému vypraviti dva poslance.

            e) Vysoké školy Pražské má zastupovati Rector Magnificus a nad to fakultu jejich každou, rovněž jako i ústav technický vždy jeden poslanec zvláště.

            f) K zastupování všech ostatních tříd obyvatelstva, kteréž nejsou obsaženy ve článcích předeslaných, mají se z každého okresu vikariátního vypraviti dva poslanci.

 

K volení zástupců národních má na venku právo každý občan, který platí daň, po městech pak každý měšťan.

            Kdo voliti chce, na tom se dále i to vyžaduje, aby také byl dvacátý pátý rok stáří svého překročil. Kdo však volen býti v zemi zrozen a nejméně třidcet let stár.

            Voliti, ani voleni býti nemohou tito: všecky pod opatrováním postavené osoby, pak všickni bankrotníci, pokud se nevina výroky soudními neosvědčila, a všichni ti, kteříž pro zločin cti zabavující aneb pro podobný těžký policejní přestupek u vyšetřování byli a za nevinné prohlášeni nejsou.

            Ustanovení tato o rozmnožení a o způsobě volení národního zastupitelstva mají však jen potud platnost míti, pokud o tom cestou konstituční konečně jinak nebude uzavřeno.

 

3/         Zřízení odpovědných nejvyšších ouřadů pro království České v Praze s rozšířeným okresem činnosti povoluje se.

 

4/         Žádost o spojení zemí: České, Moravské a Slezské pod jednou nejvyšší správou v Praze a se sněmem společným má býti předmětem rokování na sněmu Našich říší nejprvé příštím, kdežto svrchu řečené země Česká, Moravská a Slezská budou zastoupeny.

 

5/         O zrušení soudů privilegovaných a vrchnostenských, o uvedení neodvislých soudů okresních i veřejného a ústního jednání, jakož i o zrušení všeho poddanství mají se vydati ustanovení způsobem konstitučním od nových zemských stavů, a o všecko to bude rovněž také můj ministr domácích záležitostí zvláštní míti péči.

            A však již nyní jest vůle má na tom, aby §. 10. patentu o poddaných od 1. září 1781, pak oba §§. 2. a 7. patentu o trestání poddaných od 1. září 1781 na místě za zrušené považovány byly, pokud připouštějí vykonávání rozkazů vrchnostenských bez ohledu ku předloženým odvolávacím stížnostem poddaného.

            O úplném odstranění roboty za náhradu jest v Mém patentě od 28. března 1848. již nařízeno.

            Svobodné vykonávání všech náboženství křesťanských, jakož i židovského vedle víry katolické, kteráž se co církev státní udržuje, povoluje se.

            Občanské postavení židů v Čechách, přiměřené času a poměrům místním, má se na sněmě Českém v zralé uvážení vzíti.

 

6/         Samostatné zřízení obcí se zvláštní správou jmění obecního a svobodným volením úředníků nařídilo se již a bližší ustanovení zákonní o věci té odkazují se rovněž ke sněmu domácímu.

 

7/         Žádosti o svobodu tisku jest již vyhověno patentem od 15. března r. b. a od té doby vydaným prozatímním zákonem o tisku od 31. března r. b. Nový zákon o tisku předloží se budoucímu sněmu říší Našich ku konečnému rozhodnutí.

 

8/         Prosba o ochranu svobody osobní proti libovolnému zatýkání jest vyplněna nařízením Mého ministra domácích záležitostí od 28. března r. 1848. a přislíbením veřejného jednání.

 

9/         Od nynějška mají v Čechách všickni ouřadové veřejní a všecky soudy obsazeny býti jedině osobami obojí řeči zemské mocnými.

 

10/       Částeční zrušení a umenšení potravní daně jest již rozkázáno, a se strany obnovené prosby poslanců o dálší ulevení a, možná-li, o úplné odstranění daně potravní v Praze z nejpotřebnějších potrav vůbec, zvláště pak ze chleba, žita, ze žitné mouky a z piva, počíná se již vyjednávání u ouřadů správovních.

 

11/       Národní stráž netoliko pro města ale i pro venkov jest povolena patentem od 15. března r. b. O jejím ozbrojení a uspořádání vydá se co nejdříve zvláštní zákon.

 

12/       Týkaje se prosby o nový zákon vzhledem ke sbírání vojska, dána jest již přípověď Mým kabinetním listem ode dne 24. března b. r.

 

13/       Svobodné neobmezené právo k žádostem jest již povoleno, a právo ke shromážďování se i k zřizování spolků bude základním zákonem státu určitěji uspořádáno.

 

14/       O důkladné vzdělání a důstatečné nadání učitelů českých i německých, taktéž o přiměřené zřízení gymnasií a všech ústavů vzdělávacích dle nového plánu studií bude pečovati ministerium k tomu konci zřízené.

            K žádosti Pražských studentův povolilo se již naprosto.

            Co se týká žádosti, aby veškeré c. k. vojsko a všickni ouřadové státní na konstituci přísahu složili, tu se naději do důvěry a mírného uvážení, že vzejde přesvědčení všeobecné, že tato věc jedině v základním zákoně státním ustanovena býti může.

 

Ve Vídni dne 8. měsíce dubna 1848.

 

Ferdinand m. p.

 

 

Literatura:

  • VESELÝ, Z. Dějiny českého státu v dokumentech. Praha 1994. 227-229 s.
  • https://www.nacr.cz/vystavy/osmicky/pdf/osmicky_1848.pdf