7. 9. 1848 - Zákon o zrušení poddanství

12.10.2016 21:35

My Ferdinand První, konstituční císař rakouský, král uherský a český toho jména Páty, král lombardský a benátský, dalmátský, chorvatský, slavonský, haličský, lodomerský a ilyrský atd. jsme na návrh naší ministerské rady a v dohodě s ústavodárným říšským sněmem rozhodli a nařizujeme:

 

1/         Poddanství a poměr vrchnostenské ochrany jsou se všemi zákony, upravujícími tyto poměry zrušeny.

 

2/         Půda budiž zbavena břemen. Všechny rozdíly mezi dominikálními a rustikálními pozemky budou zrušeny.

 

3/         Od nynějška se ruší všechna na poddanské půdě lpící břemena, služby a platy všeho druhu, jež vyplývaly z poddanského poměru, jakož i všechny naturální, pracovní či pěněžité povinnosti pocházející z vrchního vlastnictví půdy, z práva pobírat desátek, z ochrany, fojtství, z vinohradního práva a panství nad vesnicemi, doposud odváděné z gruntů nebo osobami, včetně poplatků placených při postupování držebnosti za života držitelova nebo po jeho smrti.

 

4/         Za některá z těchto zrušených břemen má se poskytnout náhrada, za některá nikoli.

 

5/         Za práva a příjmy, vyplývající z osobního poddanství, z poměru ochrany, z vrchnostenského práva jurisdikce (soudnictví) a z panství nad vesnicemi se nemůže žádat žádané odškodnění, přičemž břemena z toho vyplývající mají pominout.

 

6/         Za takové práce a naturální i peněžité dávky, které byl povinen poskytovat pánovi statku, desátku nebo fojtství držitel půdy jako takový, nechť je co nejdříve vyměřena mírná náhrada.

 

7/         Právo brát dříví z lesů a pást dobytek, jakož i služebnosti mezi vrchnostmi a jejich dosavadními poddanými nechť jsou zrušeny za náhradu, právo vesnických vrchností k požínování i pletí a k pastvě, právě tak jako pasení na úhorech a strništích bez náhrady.

 

8/         Komise, složená z poslanců všech zemí, vypracuje a předloží říšskému sněmu návrh zákona, který bude obsahovat ustanovení.

            a) o výplatě vzájemných poplatků a povinností, vyplývajících z emfyteutických či jiných smluv o dělbě vlastnictví,

            b) o zrušitelnosti těch břemen na pozemcích, která by snad nebyla uvedena v § 3,

            c) o způsobu zrušení nebo úpravy práv uvedených v § 7,

            d) o míře a výšce náhrady, která se má poskytnout, a o zřízení fondu z prostředků té které země, z něhož by se prostřednictvím zrušené podle §§ 2, 3 a 8b, avšak neuvedené v §§ 5 a 6, dáti náhrada a v jaké výši,

            e) o otázce, má-li se za dávky a povinnosti zrušené podle §§ 2, 3 a 8b, avšak neuvedené v §§ 5 a 6, dáti náhrada a v jaké výši.

 

9/         Patrimoniální úřady mají prozatímně dále vést soudnictví a politickou správu na útraty státu až do zavedení zeměpanských úřadů.

 

10/       Zásada náhrady za práce a naturální i peněžité dávky, vyslovená v 6. článku, nemá však vyloučit případné pozdější návrhy komise, zřízené podle článku 8., jimiž by se tato zásada mohla vysvětlit nebo omezit.

 

11/       Bude též odstraněn nucený odběr piva a pálenky se závazky k němu přináležejícími.

            Provedením tohoto zákona jsou pověřeni naši ministři vnitra, spravedlnosti a financí.

            Dáno v našem císařském hlavní a sídelním městě Vídni 7. září roku 1848, ve čtrnáctém roce našeho panování.

 

Ferdinand v.r.

 

Literatura:

  • VESELÝ, Z. Dějiny českého státu v dokumentech. Praha 2012. 356-357 s.