Chronologie

 

 • 5. května 1747 - Marii Terezii a Františku Štěpánu Lotrinskému se narodil třetí syn arcivévoda Petr Leopold

 • 18. ledna 1761 - umírá Leopoldův starší bratr Karel Josef, který se měl ujmout vlády v Toskánsku - nyní se na tento úkol připravuje Leopold

 • 16. února 1764 - koná se svatba arcivévody Petra Leopolda a španělské infantky Marie Ludoviky, dcery španělského krále Karla III., v Madridu - svatba se konala v zastoupení

 • 5. srpna 1765 - Leopoldova svatba se koná také v Innsbrucku, krátce poté co se oba novomanželé shledali v Janově

 • 18. srpna 1765 - umírá císař Svaté říše římské národa německého a Leopoldův otec František Štěpán Lotrinský - zemřel v náruči svého syna Josefa, který se tak stává císařem

 • 13. září 1765 - Leopold přijíždí do Florencie, kde se ujímá vlády nad Toskánskem

 • 14. ledna 1767 - Marii Ludovice a Leopoldovi se narodila první dcera Marie Terezie

 • 12. února 1768 - Marii Ludovice a Leopoldovi se narodil první syn František Josef Karel (budoucí rakouský císař František I.)

 • 6. března 1769 - Marii Ludovice a Leopoldovi se narodil druhý syn Ferdinand (budoucí velkovévoda toskánský Ferdinand III.)

 • 1770 - Marii Ludovice a Leopoldovi se narodila druhá dcera Marie Anna

 • 5. září 1771 - Marii Ludovice a Leopoldovi se narodil třetí syn Karel (budoucí vojevůdce, který 9. května 1809 porazil Napoleona v bitvě u Aspern)

 • 14. srpna 1772 - Marii Ludovice a Leopoldovi se narodil čtvrtý syn Alexandr (pozdější uherský palatin)

 • 1773 - Marii Ludovice a Leopoldovi se narodil pátý syn Albert, který však o rok později umírá

 • 1774 - Marii Ludovice a Leopoldovi se narodil šestý syn Maxmilián, který se však dožívá pouhých 4 let

 • 9. března 1776 - Marii Ludovice a Leopoldovi se narodil sedmý syn Josef (pozdější uherský palatin a zakladatel uherské linie Habsburků)

 • 24. dubna 1777 - Marii Ludovice a Leopoldovi se narodila třetí dcera Marie Klementina (budoucí korunní princezna neapolsko-sicilská)

 • 31. srpna 1779 - Marii Ludovice a Leopoldovi se narodil osmý syn Antonín Viktor

 • 1780 - Marii Ludovice a Leopoldovi se narodila čtvrtá dcera Marie Amálie, která však ve svých 18 letech umírá

 • 20. ledna 1782 - Marii Ludovice a Leopoldovi se narodil devátý syn Jan

 • 30. září 1783 - Marii Ludovice a Leopoldovi se narodil desátý syn Rainer Josef

 • 13. prosince 1784 - Marii Ludovice a Leopoldovi se narodil jedenáctý syn Ludvík (členem vlády v době vládnutí jeho bratra Ferdinanda I.)

 • 1786 - Leopold vydává v Toskánsku nový trestní zákoník (Constitutio criminalis Leopoldina), který se stal vzorem pro ostatní osvícensky smíšlející země - zrušení trestu smrti, svobodný přístup k právu a zákonu, duchovní se zodpovídají před světským soudem, zakázáno mučení, zatýkání pouze s povolením soudce

 • 9. ledna 1788 - Marii Ludovice a Leopoldovi se narodil dvanáctý syn Rudolf Jan (pozdější olomoucký arcibiskup a kardinál)

 • 14. července 1789 - ve Francii propuká revoluce, když je dobyto státní vězení Bastila

 • 14. února 1790 - císař Josef II. žádá svého bratra Leopolda, aby se dostavil do Vídně dříve, než Josef zemře

 • 25. února 1790 - umírá císař Josef II. a novým císařem se stává jeho bratr Leopold II.

 • 12. března 1790 - nový císař Leopold II. přijíždí do Hofburgu, aby se zde ujal vlády

 • 25. března 1790 - dochází ke smíření Rakouska a Pruska, a to díky dopisu Leopolda II. pruskému králi Fridrichu Vilémovi II.

 • 21. července 1790 - Leopold se vzdává Toskánska ve prospěch svého druhorozeného syna Ferdinanda (jako toskánský velkovévoda Ferdinand III.)

 • 9. října 1790 - Leopold II. je ve Frankfurtu nad Mohanem korunován na římskoněmeckého císaře Leopolda II.

 • 15. listopadu 1790 - Leopold se nechává korunovat na uherského krále Leopolda II.

 • 6. září 1791 - Leopold se nechává korunovat na českého krále Leopolda II.

 • 28. února 1792 - při vyjížďce se Leopold nachladil, načež musel být přivolán lékař

 • 1. března 1792 - císařův zdravotní stav se tak rychle zhoršil, že nemohl být před smrtí ani zaopatřen svátostí umírajících

 • 17. května 1792 - umírá Leopoldova žena Marie Ludovika