V této složce naleznete:

 • Krátký proslov císaře Františka Josefa I. na Karlově svatbě (21. října 1911)

 • Vojenská přísaha novému císaři Karlovi - Praha Invalidovna 24. listopadu 1916

 • Manifest Mým národům! z listopadu 1916

 • České vyjádření loajality na popud nóty Dohody z 10. ledna 1917

 • První dopis císaře Karla I. svému švagrovi Sixtovi Bourbonsko-Parmskému (březen 1917)

 • Spis o stavu Rakousko-Uherska (duben 1917)

 • Druhý dopis císaře Karla I. svému švagrovi Sixtovi Bourbonsko-Parmskému (květen 1917)

 • Včerejší svět o Stefana Zweiga (březen 1919)

 • Zákon o Habsburcích (tzv. Habsburský zákon - Habsburger-gesetz) - 3. dubna 1919

 • Rozdělení a uspořádání nového Rakouska dle vize císaře Karla I. - exil Madeira počátek roku 1922

 • Memorandum pro Lethbridge - exil Madeira počátek roku 1922

 • Modlitba k blahoslavenému Karlovi Rakouskému

Dokumenty a prohlášení

Krátký proslov císaře Františka Josefa I. na Karlově svatbě (21. října 1911)

09.08.2015 11:30
„... Arcivévoda Karel si za svou družku v životě vybral Zitu z Parmy. Blahopřeji mu k této volbě jeho srdce a nejsrdečněji přijímám arcivévodkyni Zitu za člena Mého Domu... Nechť se oběma dostane životního štěstí, které je očekává. Nechť Bůh ochraňuje arcivévodu Karla a arcivévodkyni...

Vojenská přísaha novému císaři Karlovi - Praha Invalidovna 24. listopadu 1916

09.08.2015 11:34
V Praze se shromáždila pražská posádka před karlínskou Invalidovnou. Zaznělo:   „Při všemohoucím Bohu skládáme slavnostní přísahu, že budeme věrni a poslušni Jeho Apoštolského Veličenstva, Naší Nejjasnější Výsosti, našeho vladaře a pána, Karla, z milosti Boží císaře rakouského, krále...

Manifest Mým národům! z listopadu 1916

09.08.2015 11:36
Nový císař vydal proklamaci, která byla nadepsána jako prohlášení, kterým zemřelý císař oznamoval vypuknutí války – Mým národům! Po pietním vzpomenutí zemřelého muže, jenž tak dlouho platil přímo za vtělení habsburské monarchie, přešel manifest k tomu, co Karlovi tanulo na mysli:   „V...

České vyjádření loajality na popud nóty Dohody z 10. ledna 1917

09.08.2015 11:38
Dne 10. ledna 1917 se do válečných cílů států Dohody dostalo také „osvobození Italů, Slovanů, Rumunů a Čechoslováků z cizí nadvlády...“. České země, resp. nově vzniklý Český svaz, vydaly prohlášení, ve kterém se proti tomuto jednání ze strany Dohody ohrazují. I ostatní země vydaly strohé, ale...

První dopis císaře Karla I. svému švagrovi Sixtovi Bourbonsko-Parmskému (březen 1917)

09.08.2015 11:40
„Můj milý Sixte! Třetí rok této války, jež přinesla světu tolik zármutku a utrpení, spěje ke konci. Všechny národy mé říše jsou více než kdy jindy jednotné ve společné vůli bránit integritu mocnářství i za cenu nejvyšších obětí! Dík jejich činnosti a velkodušnému přičinění všech národností mé říše...

Spis o stavu Rakousko-Uherska (duben 1917)

09.08.2015 11:42
Po neúspěšné návštěvě císaře Karla a císařovny Zity 3. dubna 1917 v Bad Homburgu v Německu, se císař společně se svým ministrem zahraničí Czerninem rozhodly zprostředkovat císaři Vilémovi katastrofický stav Rakousko-Uherska. Tento spis, ačkoli směřuje na adresu císaře Karla, byl primárně...

Druhý dopis císaře Karla I. svému švagrovi Sixtovi Bourbonsko-Parmskému (květen 1917)

09.08.2015 11:44
Tento dopis, který byl psán opět francouzsky byl předán osobně Sixtovi v době jeho tajné návštěvy v Rakousko-Uhersku od 5. do 12. května 1917, není tak přímý a vyjadřuje se především k italským požadavkům, neboť Itálii byly slíbeny rozsáhlé územní ústupky ze strany Rakousko-Uherska....

Včerejší svět od Stefana Zweiga (březen 1919)

09.08.2015 11:45
„Pomalu, téměř by se chtělo říci majestátně přijížděl vlak, zvláštní vlak, ne ty opotřebené a ošuntělé, obyčejné osobní vagony, nýbrž široké černé vagony, salonní vlak. Lokomotiva zastavila. Řadami lidí stojících na nástupišti proběhla vlna vzrušení, nevěděl jsem ještě stále proč. Vtom jsem za...

Zákon o Habsburcích (tzv. Habsburský zákon - Habsburger-Gesetz) - 3. dubna 1919

09.08.2015 11:47
„Národní shromáždění se usneslo: Část první § 1  Všechna panovnická práva a další výsady domu Habsbursko-Lotrinského a všech členů tohoto domu jsou v Německém Rakousku navždy zrušeny. Smlouvy přiznávající panovnická práva nad územím státu Německé Rakousko jsou neplatné. § 2 ...

Rozdělení a uspořádání nového Rakouska dle vize císaře Karla I. - exil Madeira počátek roku 1922

09.08.2015 11:50
„Tyto čtyři země jsou: 1. Rakouské císařství s hlavním městem Vídeň a korunním zeměmi             a) Dolní Rakousy ve svých historických hranicích bez Vídně             b) Horní...
1 | 2 >>