Chronologie

 

 • 1740-1748 – pruský král Friedrich II. napadá roku 1740 rakouské Slezsko a zabírá ho – vypukla válka o Slezsko (či také válka o rakouské dědictví), která definitivně končí až 18. října 1748 Cášským mírem

 • 13. března 1741 – ve Vídni se Marii Terezii a Františkovi Štěpánovi narodil syn, který dostal jméno Josef – byl to první arcivévoda rodu habsbursko-lotrinského

 • 6. října 1760 – v Hofburgu se arcivévoda Josef oženil s Marií Isabelou, princeznou z rodu Bourbon-Parma

 • 15. listopadu 1760 – novomanželé odjeli dle tradice do Klosterneuburgu poblíž Vídně, kde se poklonili hrobu rakouského zemského patrona, svatého Leopolda

 • Březen 1762 – arcivévodovi Josefovi a jeho ženě Isabele Bourbonsko-Parmské se narodila dcera, která dostala jméno Marie Terezie

 • 23. listopadu 1763 – umírá Josefova žena Isabela Bourbonsko-Parmská, a to na neštovice - krátce předtím ještě porodila holčičku, která však ihned zemřela

 • 13. března 1764 – císař Svaté říše římské národa německého František I. se společně vydal se svým synem Josefem do Frankfurtu nad Mohanem, kde má dojít k volbě Františkova nástupce na císařský trůn - novým císařem má být jeho syn Josef

 • 3. dubna 1764 – novým císařem byl ve Frankfurtu zvolen syn dosavadního císaře Františka I. - po jeho smrti se stane císařem Josefem II.

 • 23. ledna 1765 – arcivévoda Josef se podruhé oženil, matka Marie Terezie mu vybrala bavorskou princeznu Marii Josefu z rodu Wittelsbachů – Josef však tuto ženu nikdy nepřijal a manželství zůstalo pravděpodobně nenaplněno

 • 18. srpna 1765 – v Josefově náruči umírá císař Svaté říše římské národa německého a jeho otec František Štěpán Lotrinský - novým císařem je od nynějška Josef II.

 • 1766 – císař Josef II. podnikl svou první cestu do Čech a na Moravu – navštívil třeba Hradec Králové či Josefov

 • 1767 – i díky vlivu císaře Josefa II. nechala Marie Terezie z trestního zákoníku odstranit zločin kacířství

 • 28. května 1767 – po dvou letech manželství umírá ve svých 26 letech na neštovice Josefova druhá žena Marie Josefa z rodu Wittelsbachů

 • 1769 – vznikla tzv. Nemesis Theresiana, která poskytovala právní jistotu v celém procesním řádu - o několik let později bylo také z procesního řádu odstraněno mučení

 • 1769 – císař Josef II. navštívil jako hrabě von Falkenstein Řím, kde zasáhl do volby nového papeže - po smrti Klimenta XIII. se novým papežem stal císařův kandidát kardinál Ganganelli, a to jako papež Kliment XIV.

 • 19. srpna 1769 – císař Josef II. osobně vyoral brázdu v moravské vesničce Slavíkovice na Moravě - kůň a pluh patřil sedlákovi Ondřeji Trnkovi

 • 25. srpna 1769 – císař Josef II. se v Nise v Horním Slezsku setkává s pruským králem Friedrichem II. - začala jednání o prvním dělení Polska

 • 24. ledna 1770 – umírá jediné Josefovo dítě, osmiletá dcera Marie Terezie, kterou měl se svou první ženou Isabelou Bourbonsko-Parmskou

 • 1772 – Rakousko, Prusko a Rusko si rozdělili Polsko - z prvního dělení Polska získalo Rakousko Halič s městem Krakov

 • 1775 – v Čechách propukly selské bouře kvůli špatným podmínkám poddaných

 • 1. dubna 1777 – císař Josef II. se vydal na cestu do Francie, kde se setkal s francouzským králem Ludvíkem XVI. a jeho ženou, svojí sestrou, Marií Antoinettou - na francouzském dvoře pobyl 4 měsíce

 • 1778-1779 – v Bavorsku umírá Maxmilián Josef bez dědice, a proto se císař Josef II. rozhodl získat Bavorsko - Prusko i okolní státy říše se proti tomu postavily, což nakonec přesvědčilo i Marii Terezii, která svého syna nepodpořila - Rakousko tak získalo „pouze“ Innskou čtvrť a této podivné válce se vzhledem k minimální konfrontaci nepřátelských armád začalo říkat „bramborová válka“ či „švestková mela“ (z nedostatku potravy se vojáci často stravovali pouze bramborami či švestkami)

 • 19. listopadu 1780 – Marie Terezie onemocněla katarem horních dýchacích cest

 • 29. listopadu 1780 – umírá česká a uherská královna Marie Terezie - novým panovníkem Habsburské monarchie se stává její syn Josef II.

 • 1781 – pod vedením dvorního rady Franze Georga von Keese vznikl Všeobecní soudní řád

 • 1781 – císař a král Josef II. podnikl cestu do rakouského Nizozemska

 • 27. února 1781 – papež Pius VI. se vydal do Vídně, aby si promluvil s císařem a králem Josefem II. o některých sporných patentech v neprospěch církve a Říma - nicméně ani tato cesta nezabránila v dalším zavírání klášterů

 • 26. března 1781 – císařským patentem podřídil Josef II. papežovy pokyny biskupům nařízením správců panství

 • 11. června 1781 – císař a král Josef II. vydal zákon o cenzuře, ve kterém v podstatě zrušil cenzuru

 • 13. října 1781 – Josef II. vydává toleranční patent, ve kterém povoluje vyznání vedle římskokatolického také augšpurské (luterské), helvétské (kalvínské) a řeckopravoslavné

 • 1. listopadu 1781 – císař a král Josef II. vydává patent, ve kterém ruší v Habsburské monarchii nevolnictví

 • 1782 – císař a král Josef II. navštívil Uhry a Sedmihradsko

 • 2. ledna 1782 – patentem císař a král Josef II. umožnil Židům to, co měli doposud zakázané, tedy zakázal odznaky urážející Židy, povolil vykonávání většiny běžných povolání, umožnil i studium na univerzitách - v pozdějších letech povolil také vstup Židů do armády

 • 1783 – Josef II. vydal patent o manželství, ve kterém vymanil rodinné právo z práva kanonického - nyní muselo být manželství uzavřeno i pomocí světské smlouvy

 • 1784 – Josef II. otevřel Všeobecnou nemocnici, kterou nechal zřídit pro chudé - vznikla v ní i Vídeňská medicínská škola

 • 1784 – Josef II. nařídil, aby se akta v Uhrách vyhotovovala v němčině a nikoli v latině

 • 1784 – Josef II. nechal odvézt uherské korunovační klenoty z Poszony (Prešpurku, dnes Bratislavy) do Vídně, čímž vyvolal v Uhrách velkou nevoli

 • 1784 – v Sedmihradsku vypuklo selské povstání pod vedením rolnického rychtáře Nikolaie Hory (také Horiy), které však bylo i na příkaz Josefa II. potlačeno královským komisařem hrabětem Antonem Jankowitschem

 • 17. srpna 1784 – Josef II. vydal cirkulární nařízení, ve kterém zakázal vrchnosti vnucovat potraviny a nápoje poddaným - dále také povolil poddaným prodávat vlastnoručně vyrobené potraviny a nápoje kdykoli a za jakoukoli cenu

 • Říjen 1784 – vypukl konflikt mezi Josefem II. a rakouským Nizozemskem - Josef chtěl nově umožnit rakouským lodím vplout do Antverp - doposud ale byla řeka Šelda rakouským lodím uzavřena - na rakouské lodě však Nizozemci zaútočili a Rakousko nemělo finanční prostředky na případnou válku - vše sice skončilo mírem (8. listopadu 1785), nicméně Nizozemci již Josefa II. vůbec nerespektovali

 • 1785 – Josef II. nařídil úpravu pozemkové daně, která nově upravovala odvod výnosu z pozemků takto: 70 % mělo zůstat sedlákům, 17,5 % mělo být odvedeno vrchnosti, 12,5 % mělo být odvedeno státu

 • 1786 – byl vydán Všeobecný občanský zákoník I. část

 • 1786 – Josef II. vydal patent o dědictví, ve kterém postavil dcery a syny na stejnou úroveň - měla tedy platit rovnost pro stejně blízké příbuzné

 • 1787 – byl vydán Všeobecný trestní zákoník

 • Duben 1787 – císař Josef II. se vydal do Ruska na pozvání carevny Kateřiny - Josef byl pozván do „Nového Ruska“ (nově dobytá oblast jižního pásu u Černého moře), kde bývalý carevnin milenec Grigorij Alexandrovič Potěmkin vytvořil umělé vesnice a domy, aby tak získal Rakousko jako spojence Ruska proti Turkům

 • 1788-1792 – rusko-turecká válka, které se zúčastnilo i Rakousko, a to na straně Ruska - do čela rakouské armády se postavil samotný císař Josef II., ale jeho akce byly většinou neúspěšné a Rakousko utrpělo obrovské ztráty - smrtelně onemocněl i Josef II.

 • Prosinec 1788 – po prvních těžkých bojích se Josef II. vrátil zpět do Vídně - v této době již trpěl příznaky smrtelné malárie a tuberkulózy, nemocí, které si přivezl z bojiště

 • 14. července 1789 – ve Francii začíná revoluce, a to slavným pádem Bastily

 • Červenec 1789 – v belgických městech Tirlemontu, Lovani, Antverpách, Monsu a Bruselu propukají povstání proti Josefovi II.

 • Říjen 1789 – v Nizozemí propuká povstání, ve kterém tzv. vlastenecká armáda prohlásila Josefa II. za sesazeného

 • 15. prosince 1789 – Uhři si na císaři a králi Josefu II. vymohli značné ústupky, včetně příslibu zrušení některých reforem a brzké uherské korunovace

 • 6. února 1790 – svému bratru Leopoldovi píše Josef II. dopis, ve kterém ho žádá, aby se dostavil do Vídně, neboť umírá - Leopold však v obavách, že by po něm jeho bratr chtěl nějaký politický závazek, přijet odmítá

 • 13. února 1790 – císař a král Josef II. obdržel již po několikáté poslední pomazání

 • 17. února 1790 – Alžběta Vilemína Würtemberská, manželka Leopoldova nejstaršího syna Františka (pozdějšího císaře Františka II.), porodila ve Vídni arcivévodkyni Luisu Alžbětu - porod však byl tak namáhavý, že jej rodička nepřežila - zemřela 18. února 1790

 • 20. února 1790 – v půl šesté ráno umírá císař a král Josef II. - na jeho místo nastupuje jeho bratr Leopold II., který však z Florencie do Vídně vyrazil až 3. března 1790